Izjava o nepristrasnosti

Izjava o nepristrasnosti

Najvažnije načelo poslovanja Quality Cert doo sertifikacionog tela jeste nepristrasnost i stoga su preduzete sve mere kao ne bi došlo do ugrožavanja ovog načela na bilo kom nivou.

Jedan od prvih koraka u razvoju sertifikacionog tela bila je identifikacija mogućih sukoba interesa i njihova detaljna analiza. Za svaki od identifikovanih, potencijalnih, sukoba interesa definisane su mere za preventivno otkrivanje i aktivnosti za njihovo otklanjanje.

Svi zaposleni u Quality Cert doo moraju da donose odluke na osnovu objektivnih, dokazivih, činjenica koje nedvosmisleno mogu voditi ka pravednoj i adekvatnoj odluci, pre svega u procesu sertifikacionih provera, a onda i u svim ostalim procesima koji su sastavni deo poslovanja sertifikacionog tela.

Kako bi sertifikaciono telo, na pravi način, moglo da održava nepristrasnost formirana je Komisija za nepristrasnost koja se sastoji od predstavnika zainteresovanih strana i ima dužnost da najmanje jednom godišnje vrši sveobuhvatnu proveru i procenu nepristrasnosti Quality Cert doo. Rad komisije za nepristrasnost rukovodstvo Quality Cert doo tretira sa dubokim poštovanjem te se teži ispunjenju svih njihovih  preporuka i saveta.