Postupak sertifikacije

Faze sertifikacije:

  • Prosleđivanje ponude i potpisivanje Ugovora – Na osnovu podataka koje klijent prosledi sertifikacionoj kući sačinjava se ponuda za uslugu sertifikacije. Ukoliko klijent pristaje na sve uslove definisane ponudom organizuje se potpisivanje  Ugovora i početak  sertifikacionog procesa,
  • Priprema za proveru  – Sertifikaciona kuća na osnovu delatnosti klijenta i obima njegovog posla imenuje vođu tima proveravača i proveravače koji imaju adekvatne kompetencije. Vođa tima proveravača kontaktira klijenta i dogovara sve pojedinosti provere, datum, vreme, neophodna sredstva, i drugo,
  • Sertifikaciona provera (faza 1 i faza 2) – Faza 1 – podrazumeva proveru dokumentacije koju klijent obavezno dostavlja sertifikacionoj kući radi upoznavanja sa stepenom primene sistema menadžmenta i proveru na licu mesta. Ukoliko se utvrde neusaglašenosti, klijent je dužan da ih otkloni do Faze 2 provere koja mora da se održi najkasnije 6 meseci od Faze 1,
  • Odlučivanje o dodeli sertifikata – Na osnovu Izveštaja o proveri, predloga tima proveravača i drugih relevantnih činjenica Komisija za sertifikaciju donosi odluku o dodeli Sertifikata.  O odluci Komisije obaveštava se klijent,
  • Dodela sertifikata – Sertifikat se izrađuje i prosleđuje klijentu uz Pravila o korišćenju znaka i sertifikata. Sertifikat traje tri godine. U tom periodu klijent je dužan da primenjuje i održava nivo priznatog sistema menadžmenta u skladu sa standarom, da prihvati nadzor i redovno obaveštava sertifikacionu kuću o promenama u sistemu,
  • Prva nadzorna provera – Redovni nadzor se izvodi najmanje jednom godišnje. Prva nadzorna provera se obavlja najkasnije 12 meseci od početne sertifikacione provere i ne mora obuhvatati celokupan sistem menadžmenta kvalitetom,
  • Druga nadzorna provera – Drugi godišnji nadzor obavlja se najkasnije 24 meseca od sertifikacione provere i takođe može biti smanjenog obima,
  • Resertifikacija – Nakon isteka ciklusa od 3 godine vrši se Resertifikacija sistema menadžmenta kvalitetom nakon čega organizacija može produžiti sertifikacioni  ciklus pri čemu se dobija novi Sertifikat izdat za naredne tri godine.

 

Preuzmite dokumenta: