Znakovi sertifikacije

Znakovi sertifikacije predstavljaju simbol usaglašenosti poslovnog sistema sa zahtevima međunarodnog standarda i mogu ga koristiti isključivo klijenti, čiji je sistem pozitivno ocenjen na sertifikacionoj proveri. Korišćenje znaka sertifikacije detaljno je objašnjeno u Uputstvu za korišćenje znaka sertifikacije a klijenti su u obavezi da ga se u potpunosti pridržavaju.

Prikazane sličice su lošeg kvaliteta kako ne bi došlo do zloupotrebe. Šifre za preuzimanje dokumenata dobijaju klijenti zajedno sa Uputstvom za korišćenje znaka sertifikacije. U svakom trenutku klijenti nam se mogu obartiti sa zahtevom za izdavanje nove šifre koja će im biti poslata poštom.