Sistem menadžmenta kvalitetom Da bi preduzeće održalo zadovljstvo korisnika mora zadovoljiti njihove zahteve. Standard ISO 9001:2008 obezbeđuje okvir u kom se primenom sistemskog pristupa obezbeđuje baš takav proizvod ili uslugu.
Sistem menadžmenta kvalitetom