Lice za bezbednost i zdravlje na radu

Obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu obuhvata pružanje sledećih usluga:

 • Vrši kontrolu i daje savete Korisniku usluga odnosno ovlašćenom licu kod Korisnika usluga pri planiranju, izboru, korišćenju i održavanju sredstava za rad, opasnih materija, i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu
 • Učestvuje u opremanju i uređenju radnog mesta u cilju obezbeđivanja bezbednih i zdravih uslova rada
 • Organizuje preventivna i periodična ispitivanja uslova radne okoline
 • Organizuje preventivne i periodične preglede i ispitivanja opreme za rad
 • Predlaže mere za poboljšanje uslova rada, naročito na radnom mestu sa povećanim rizikom
 • Prati i kontroliše primenu mera za bezbednost i zdravlje zaposlenih na radu
 • Prati stanje u vezi sa povredama na radu i profesionalnim oboljenjima, kao i bolestima u vezi sa radom, učestvuje u utvrđivanju njihovih uzroka i priprema izveštaje sa predlozima mera za njihovo otklanjanje
 • Upoznaje Korisnika usluga sa svim njegovim obavezama za slučaj nastanka povrede na radu i profesionalnih oboljenja, kao i bolesti u vezi sa radom
 • Pruža stručnu pomoć u vezi izvršenja pojedinih obaveza naloženih od strane inspekcije rada
 • Priprema i sprovodi osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad
 • Učestvuje u pripremi Akta o proceni rizika
 • Priprema uputstva za bezbedan rad i kontroliše njihovu primenu
 • Sarađuje i koordinira rad sa službom medicine rada po svim pitanjima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
 • Vodi evidencije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu kod Korisnika usluga
 • Daje potrebne informacije i obaveštenja predstavniku zaposlenih za bezbednost i zdravlje na radu, odnosno odboru za bezbednost i zdravlje na radu
 • Daje savete u vezi sa normativnim regulisanjem oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Ukoliko ste zainteresovani za angažovanje eksternog lica za bezbednost i zdravlje na radu u vašoj kompaniji, možete nas kontaktirati putem telefona ili maila office@qualitycert.rs.

„Sve pohvale proveravačkom timu! Samo tako nastavite! Rado vas očekujemo i naredne godine u istom sastavu.“

Svetlana Pejić
Menadžer kvaliteta, Paroco Medical Equipment doo

Tražite pouzdanog partnera za angažovanje lica za bezbednost i zdravlje na radu?